Syarat Wajib dan Macam – Macam Zakat

Posted on
Rate this post

A. Macam – Macam Zakat

Dalam Agama Islam dikenal adanya dua macam zakat, ialah Zakat Harta yang disebut Zakat Mal. Harta benda yang wajib dizakati atau wajib dikeluarkan zakatnya ada lima macam, yaitu :
  • TERNAK.
  • EMAS DAN PERAK.
  • HASIL BUMI.
  • BUAH-BUAHAN.
  • BARANG DAGANGAN.

Zakat Badan yang disebut Zakat Fithrah. Zakat Fithrah merupakan zakat Badan yang kita keluar-kan menjelang Hari Raya Iedul Fithri sebagai tanda terima ka-sih atas keselamatan badan kita yang teIah dipelihara oleh Allah selama setahun.

B. Syarat Wajib Zakat Harta

Untuk diwajibkannya mengeluarkan zakat harta benda, baik mengenai orangnya maupun hartanya, disyaratkan sebagai berikut :

1. Islam.
Orang yang tidak beragama Islam, misalnya orang musyrik atau kafir, tidak diwajibkan mengeluarkan zakat.

2. Merdeka.
Artinya bukan budak atau bukan hamba sahaya. Oleh karena zakat diwajibkan atas orang merdeka, berarti Islam mendorong supaya semua orang menjadi merdeka baik dengan usaha sendiri maupun dengan pertolongan orang lain.

3. Milik yang sempurna.
Barang yang dizakati disyaratkan milik sempurna bagi yang mengeluarkannya. Barang titipan atau barang pinjaman tidak wajib dikeluarkan zakatnya oleh orang yang menerima titipan atau yang meminjam.

4. Sampai nishab.
Syarat Wajib dan Macam - Macam Zakat
Nishab ia1ah suatu kadar atau ukuran sebagai batas mulai wajib dikeluarkan zakat dari 5 macam harta benda itu.

 
5. Genap satu tahun.
Tentang syarat genap satu tahun diperuntukkan bagi ternak, emas, perak dan barang dagangan, sedang untuk hasil bumi dan buah-buahan tidak disyaratkan genap satu tahun, melainkan segera sesudah panen atau memetik hasilnya.

6. Digembala.
Artinya digembala ialah bahwa makanannya tidak dicarikan dan dibelikan. Syarat nomer enam ini khusus untuk binatang ternak.

7. Ditanam orang.
Artinya tidak tumbuh liar, seperti tumbuh di tepi-tepi hutan. Syarat ini diperlukan untuk zakat hasil bumi.

8. Merupakan makanan kekuatan, (makanan pokok), bagi penduduk dan tahan disimpan lama. Untuk Indonesia ialah beras, jagung, gandum, ubi. Syarat ini juga khusus diperlukan untuk zakat hasil bumi.
Sumber Pustaka: PT. AL Ma’arif