Pengertian Tahallul, Thawaf Serta Hukum Meninggalkan Rukun Haji

Posted on
Rate this post

A. MENINGGALKAN RUKUN HAJI  
1. Meninggalkan hadir di padang Arafah pada waktu yang ditentukan, hendaknya ia mengerjakan pekerjaan umrah, dan wajib berfidyah dan mengqadha tahun berikutnya.

2. Meninggalkan rukun selain hadir di padang Arafah, tidak halal dari ihramnya sehingga dikerjakan yang ketinggalan itu, sebab rukun selain hadir di padang Arafah itu mempunyai waktu yang luas, maka hendaknya lekas mengerjakan agar halal dari ihramnya.

Selanjutnya meninggalkan wajib haji atau wajib umrah, wajib membayar dam atau denda. Meninggalkan sunat haji atau umrah tidak dikenakan apa-apa.
B. TAHALLUL
Tahallul artinya penghalalan beberapa larang , an ialah dengan tiga perkara:
 • Melontar jamrah Aqabah pada hari R.aya.
 • Bercukur atau bergunting.
 • Thawaf yang diiringi dengan sa’i, kalau belum sa’i sesudah thawaf qudum.
 Apabila telah dikerjakan dua dari tiga perkara tersebut maka halallah baginya beberapa larangan: , 
 • Memakai pakaian berjahit.
 • Menutup kepala bagi laki-laki dan menutup muka bagi perempuan.
 • Memotong kuku.
 • Memakai harum-haruman dan menyisir rambut dan memotongnya kalau belum bercukur.
 • Membunuh dan memburu binatang liar.

C. SISTIM MENGERJAKAN HAJI DAN UMRAH
Cara kita melaksanakan ibadah haji dan umrah ada tiga macam, ialah:
 
1. Ifrad, ialah berihram untuk haji saja, kemudian diselesaikan ibadah haji, kemudian berihram untuk umrah terus mengerjakan segala urusan Umrah. Berarti dikerjakan satu persatu dan didahulukan hajinya. Cara inilah yang paling baik. 

Pengertian Tahallul, Thawaf Serta Hukum Meninggalkan Rukun Haji

2. Tamattu’ ialah mendahulukan umrah daripada haji dalam waktu haji, caranya: berihram untuk umrah dari miqat negerinya, diselesaikan semua urusan umrahnya, kemudian berihram lagi untuk haji dari Mekah. 

3. Qiran, yaitu dikerjakan bersama-sama, caranya bahwa seseorang melakukan ihram untuk keduanya pada waktu ihram haji, dan mengerjakan sekalian urusan haji. Dengan sendirinya segala urusan umrah termasuk dalam pekerjaan ibadat haji. 

D. MACAM-MACAM THAWAF
 • Thawaf pada waktu sampai sebagai tahiyatul masjid, disebut thawaf qudum.
 • Thawaf rukun haji disebut Thawaf Ifadhah.
 • Thawaf ketika akan meninggalkan Makkah disebut thawaf wada`.
 • Thawaf penghalalan muharromat sebab ihrom disebut thawaf tahallul.
 • Thawaf yang dinazarkan yang disebut Thawaf nazar.
 • Thawaf sunnat. 
BACA JUGA  Pelestarian UUD 1945 dari Zaman ke Zaman
Sumber Pustaka: PT. AL Ma’arif