Ciri Kehidupan Berasaskan Kesetiaan (Loyal) Kebersamaan Dalam Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara

Diposting pada
Loading...
Ciri Kehidupan Berasaskan Kesetiaan (Loyal) Kebersamaan Dalam Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara
Rate this post

Ciri Kehidupan Berasaskan Kesetiaan (Loyal) Kebersamaan Dalam Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara

Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, maju dan mandiri akan berhasil dengan meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa yang kukuh dan berjaya. “Cinta Tanah Air dan Bangsa” menègaskan nilai sosial dasar. Dengan ini, wawàsan Kebangsaan menempatkan penghargaan tinggi pada kebersamaan yang luas, yang melindungi setiap warga dan menyediakan tempat untuk mengembangkan pribadi setiap warga, juga mengungkapkan hormat terhadap solidaritas rnanusia. Solidaritas itu berarti mengakui hak dan kewajiban asasi sesarnanya, tanpa membeda-hedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya.
Nilai Wawasan Kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan memiliki dimensi manusia yang bersifat mendasar, yaitu:
 1. tekad setia untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka. dan bersatu;
 2. cinta akan tanah air dan bangsa;
 3. demokrasi atau kedaulatan rakyat
 4. kesetiakawanan sosial;
 5. masyarakat adil-makmur.
Wawasan Kebangsaan mengarnanatkan seluruh bangsa agar rnenempatkan kesetiaan, kebersamaan, persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.atau golongan. Dengan deinikian. setiap warga negara Indonesia diharapkan sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Sehubungan dengan itu. hendaknya dipupuk penghargaan terhadap martabat inanusia, cinta kepada tanah air dan bangsa, demokrasi dan kesetiakawanan sosial.
Wawasan kehangsaan mengernbangkan persatuan Indonesia sedernikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Persatuan tidak boleh mematikan keanekaragaman dan kemajemukan, sebaliknya keanekaragaman dan kemajernukan tidak boleh menjadi pemecah belah, tetapi menjadi hal yang memperkay a pers atuan.
Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang picik; yang diamanatkan ialah agar para warga membina jiwa besar, setia dan cinta tanah air. serta rnengarah pada kepentingan seluruh umat manusia yang terdiri atas berbagai kepentingan ras, antarbangs.a, dan negara.
Dengan WawasanKebangsaan yang dilandasi oleb pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah bei basil menjalani inisrnya di tengah tengah tata kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu. berdaulat, adil dan makmur seita beitekad mewujudkan bangsa yang seita sejahteralah batin sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju Pembangunan Jangka Panjang ke 2 meiupakan kebangkitan nasional yang kedua.
Salah satu asas dalam usaha mencapai cita cita nasional bangsa Indonesia adalah asas kebersamaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cita-cita nasional hangsa Indonesia adalah melaksanakan pembangunan nasional yang berasaskan Pancasila dan semangat kekeluargaan yang bercirikan kebersrnaan, gotong royong, persatuan dan kesatuan, serta musyawarah mufakat. Adapun ciri-ciri kehidupan yang herasaskan kebersamaan dalam bidang ekonomi, sebagai berikut.
 1. Perekonomi andisusun sebagai usaha bersarna herdasarkan asas kekeluargaan.
 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang rnenguasai haja hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalarnnya sebagai pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 4. Sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pernufakatan lembaga perwakilàn rakyat dan pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula.
Dalam bidang politik, bangsa Indonesiajuga menerapkan asas kebersamaan dengan ciri-ciri berikut ini.
 • Semua warga negaia bersarnaan kedudukannya di dalam pemerintahan dan wajib menjunjung pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
 • Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
Asas kebersamaan dalambidang hukum bercirikan setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukurn dan wajib menjunjung hukum itu dengan baik tanpa ada kecualinya. Adapun asas kebersamaan dalarn bidang pertahanan dan kearnanan menyatakan bahwa setiap warga negara herhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
Sumber Pustaka: Grafindo Media Pratama
Loading...
BACA JUGA :  Konsep Percaya Diri Dalam Hukum Islam